majorua: (портрЭт)
[personal profile] majorua
второй день Саммита Мира был самым плодотворным.
Начался рано и закончился не по плану в 12.00, а намного позже. Причиной тому стало обсуждение Закона по изменению Конституции Украины предложенное Президентом
обсуждение

В пятницу этот Закон не был принят, за него не проголосовали ни Батькивщина ни Свобода и не потому, что их не устраивало, то, что в законе в части территориальных громад пропали люди, а потому что им мало полномочий показалось в этом законе.
Нас же волновали только люди. Поэтому второй день ушел на то, чтобы обсудить изменения в Конституции предлагаемые президентом и предложить Саммиту Мира принять резолюции, с которой обратится и к Президенту и в Верховную Раду.
Сразу ушли от навязываемого фасилитатором плана, сколотили команду и начали обсуждать
как все начиналось
через час все уже легло на бумагу
легло на бумагу
а после брейк-кофе уже начали рассказывать тонкости заинтересовавшимся участникам Саммита
приходилось объяснять
кстати, во второй день к Саммиту Мира присоединился Темур Юлдашев и принимал самое активное участие в обсуждении проблемы
Темур и Костя
на бумаге это выглядело вот так
изменения в законопроекте
а на презентации это выглядело следующим образом

во время официального закрытия работы Саммита Мира и подведения итогов, Общественному Совету Народного доверия Луганщине Константину Ильченко и Наталье Целовальниченко было дано время на озвучивание концепции

после официального завершения работы Саммита Мира, объединенные силы общественности Саммита Мира, собрались, чтобы окончательно оформить резолюцию
в муках рожденная

После трехчасовой работы у нас получилось:

Резолюція об’єднаних сил громадськості Саміту Миру

При розгляді проблеми децентралізації влади учасники саміту дійшли спільної думки про те, що головною засадою децентралізації має стати дієвий розвиток територіальних громад, як гарантії народовладдя в Україні.
Тому процес децентралізації має починатися з формування територіальних громад як об’єднань жителів (співвласників комунального майна), в якості юридичних осіб публічного права. Тобто, процес децентралізації влади має відбуватися «знизу», а не «зверху», як на цей час пропонує чинна влада.
За таких обставин викликають занепокоєння пропозиції Президента України щодо змін до чинної Конституції України, де передбачене вилучення поняття територіальної громади. А замість цього запропоноване розуміння громади як адміністративно-територіальної одиниці, що неминуче призведе до порушення прав жителів як співвласників комунального майна, ліквідації поняття територіальної громади як самостійного суб’єкта, права якого як основного носія функцій та повноважень місцевого самоврядування визнані та гарантовані державою.
Таким чином, Президент України подав проект змін до Конституції з метою децентралізації влади, але зміна визначення поняття територіальної громади і ст. ст. 140, 143 діючої Конституції України, фактично означає знищення місцевого самоврядування в Україні.
Отже запропоновані законодавчі заходи явно не відповідають поставленій меті.
Підхід, який пропонується на цей час Президентом України, втілити у процесі оновлення Конституції України та покласти за основу муніципальної реформи, слід розглядати як суттєвий крок назад у порівнянні з тими засадами, які закладено у чинній Конституції України.
Тепер більш детально:
У ст. 133 запропонованих змін до Конституції громада визначається як територія – громада, внаслідок перестає бути суб’єктом місцевого самоврядування.
У ст. 140 діючої Конституції України вилучаються абзаци, у яких
говориться, що «місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою», а також про створення органів самоорганізації населення.
Зміст ст. 143 діючої Конституції України вихолощений повністю.
Реалізація моделі муніципального управління, де відсутня територіальна громада, а всі функції громади виконують органи місцевого самоврядування в умовах тотальної корупції на усіх рівнях влади – це крах місцевого самоврядування.
Вважаємо недопустимими у законопроекті щодо змін до чинної Конституції України, що запропоновані Президентом України, положення ст. 144, де передбачена можливість розпуску Президентом органу місцевого самоврядування на підставі рішення Конституційного Суду України у разі прийняття таким органом незаконних рішень. Такими правами мають бути наділені лише територіальні громади.
Ми, учасники Саміту Миру пропонуємо:
1. Розділ ХІ «Місцеве самоврядування» Конституції України залишити без суттєвих змін. В ст. 133 не давати нового визначення територіальної громади.
2. Доповнити конституційні положення про місцеве самоврядування закріпленням принципу субсидіарності повноважень та бюджетних ресурсів територіальної громади та центральних органів влади (питання мають вирішуватися на місцевому рівні, там де вони виникають).
3. Для розвитку положень Конституції про територіальні громади необхідним є розробка та прийняття Закону України «Про територіальні громади», де передбачити порядок формування територіальної громади як юридичної особи публічного права, а також передбачити правові засади справедливого співвідношення формування місцевого та державного бюджету.
4. Для повноти реалізації територіальними громадами своїх повноважень та захисту своїх прав через своїх представників в органах місцевого самоврядування, необхідні докорінні зміни щодо висування кандидатів (на місцевих виборах) до місцевих рад: територіальна громада має бути наділена правом висувати кандидатів в депутати, стати рівноправним учасником виборчого процесу. Мають бути заборонені «закриті» партійні списки кандидатів в депутати місцевих рад.

Об’єднані сили громадськості Саміту Миру

То же самое на русском языке
Резолюция объединенных сил общественности Саммита Мира.

При рассмотрении проблемы децентрализации власти участники саммита пришли к общему мнению о том, что главным принципом децентрализации должно стать действенное развитие территориальных общин, как гарантии народовластия в Украине.
Поэтому процесс децентрализации должен начинаться с формирования территориальных общин как объединений жителей (совладельцев коммунального имущества), в качестве юридических лиц публичного права. То есть, процесс децентрализации власти должно происходить «снизу», а не «сверху», как в настоящее время предлагает действующая власть.
При таких обстоятельствах вызывают беспокойство предложения Президента Украины относительно изменений в действующую Конституцию Украины, где предусмотрено изъятие понятия территориальной общины. А вместо этого предложено понимание общины как административно-территориальной единицы, что неминуемо приведет к нарушению прав жителей как совладельцев коммунального имущества, ликвидации понятие территориальной общины как самостоятельного субъекта, права которого как основного носителя функций и полномочий местного самоуправления признаны и гарантированы государством.
Таким образом, Президент Украины подал проект изменений в Конституцию с целью децентрализации власти, но изменение определения понятия территориальной общины и ст. ст. 140, 143 действующего Конституции Украины, фактически означает уничтожение местного самоуправления в Украине.
Следовательно, предложенные законодательные меры явно не соответствуют поставленной цели.
Подход, предлагаемый в настоящее время Президентом Украины, воплотить в процессе обновления Конституции Украины и положить за основу муниципальной реформы, следует рассматривать как существенный шаг назад по сравнению с теми принципами, которые заложены в действующей Конституции Украины.
Теперь более подробно:
В ст. 133 предложенных изменений в Конституцию община определяется как территория - община, в результате перестает быть субъектом местного самоуправления.
В ст. 140 действующей Конституции Украины изымаются абзацы, в которых говорится, что «местное самоуправление осуществляется территориальной общиной», а также о создании органов самоорганизации населения.
Содержание ст. 143 действующей Конституции Украины выхолощенный полностью.
Реализация модели муниципального управления, где отсутствует территориальная община, а все функции общины выполняют органы местного самоуправления в условиях тотальной коррупции на всех уровнях власти - это крах местного самоуправления.
Считаем недопустимыми в законопроекте об изменениях в действующей Конституции Украины, что предложенные Президентом Украины, положения ст. 144, где предусмотрена возможность роспуска Президентом органа местного самоуправления на основании решения Конституционного Суда Украины в случае принятия таким органом незаконных решений. Такими правами должны быть наделены только территориальные общины.
Мы, участники Саммита Мира предлагаем:
1. Раздел ХИ «Местное самоуправление» Конституции Украины оставить без существенных изменений. В ст. 133 не давать новое определение территориальной общины.
2. Дополнить конституционные положения о местном самоуправлении закреплением принципа субсидиарности полномочий и бюджетных ресурсов территориальной общины и центральных органов власти (вопросы должны решаться на местном уровне, там где они возникают).
3. В развитие положений Конституции о территориальные общины необходимо разработка и принятие Закона Украины «О территориальные общины», где предусмотреть порядок формирования территориальной общины как юридического лица публичного права, а также предусмотреть правовые основы справедливого соотношения формирования местного и государственного бюджета.
4. Для полноты реализации территориальными громадами своих полномочий и защиты своих прав через своих представителей в органах местного самоуправления, необходимы коренные изменения по выдвижению кандидатов (на местных выборах) в местные советы: территориальная община должна быть наделена правом выдвигать кандидатов в депутаты, стать равноправным участником избирательного процесса. Должны быть запрещены «закрытые» партийные списки кандидатов в депутаты местных советов.

Объединенные силы общественности Саммита Мира.

Уверен, что все что мы делали все эти два дня не пройдет даром и нас услышит не только общественность, но органы власти.

Date: 2014-07-06 04:41 am (UTC)
From: [identity profile] corrugator-007.livejournal.com
главное, чтобы получился в итоге мир..

Date: 2014-07-06 07:18 pm (UTC)
From: [identity profile] coachfine.livejournal.com
согласна с этим

Date: 2014-07-06 05:13 am (UTC)
From: [identity profile] otevalm.livejournal.com
Доброе утро!

Date: 2014-07-06 07:42 am (UTC)
From: [identity profile] ishura.livejournal.com
Саммита Мира - это отвлечение внимания общественноси от кровопролития на востоке, имхо.

Date: 2014-07-06 07:59 am (UTC)
From: [identity profile] grazy-gunner.livejournal.com
Интересно, хоть кто это читает, как-то реагирует?

Date: 2014-07-06 05:31 pm (UTC)
From: [identity profile] majorua.livejournal.com
в фейсбуке это обсуждается и сегодня по этому поводу собирались
только пришел
есть недовольные(

Date: 2014-07-06 08:49 am (UTC)
From: [identity profile] abradoks.livejournal.com
Ахренеть как все афигенительно) А за чей счет весь этот праздник жизни?)

Date: 2014-07-06 05:28 pm (UTC)
From: [identity profile] majorua.livejournal.com
и за мой в том числе, потому что я на него приехал и мне никто ни копейки не заплатил и гостиницу не оплатили только 50%
так что угадай с трех раз за чей счет банкет(
есть группа людей которые достаточно в этой жизни обеспечены и готовы в трудную минуту поделиться чем-то своим
например Россия вкладывает офигенные бабки чтобы бомбили именно в этот момент район автовокзала в Луганске, а кто-то вчера оплатил отель Хилтон, чтобы неравнодушные собрались и решили что делать дальше

Date: 2014-07-06 06:52 pm (UTC)
From: [identity profile] abradoks.livejournal.com
Петрович, я тоже за свой счет покупаю пиво, и ежедневно на кухне решаю всякие геополитические проблемы. А они су...и все не решаются. Что я неправильно делаю?)

Date: 2014-07-06 02:42 pm (UTC)
From: [identity profile] careless-cat.livejournal.com
Прав Захар Прилепин, черт возьми, вот гляжу на бумажку. По-русски же пишете) А украинский нужен, чтобы выспупать в думе, где якобы все украинцы - это не я сказала, а писатель, так что тапками в меня не бросайтесь, но бумажка-то, по-русски исписанная сама за себя говорит -русский-то у вас знают лучше, чем украинский, сподручнее на русском-то))) Президенту Украины наверное переведете на мову, а можно и так, чтобы не напрягался)
Edited Date: 2014-07-06 02:43 pm (UTC)

Date: 2014-07-06 04:52 pm (UTC)
From: [identity profile] adis-71.livejournal.com
Что-то кощунственное звучит в названии на фоне разорванных трупов на юго-востоке...

Date: 2014-07-06 05:24 pm (UTC)
From: [identity profile] majorua.livejournal.com
у меня родственник сейчас, именно в этот миг находится под бомбежкой, только что с ним разговаривал
угадай кого он проклинает((

Date: 2014-07-07 05:48 am (UTC)
From: [identity profile] ovenchik.livejournal.com
Сереж, говорят, Луганск обстреливать начали?

Date: 2014-07-07 07:17 am (UTC)
From: [identity profile] majorua.livejournal.com
родственники и знакомые живы
вообще о пострадавших мало что известно

Profile

majorua: (Default)
majorua

July 2014

S M T W T F S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 2526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 12:56 am
Powered by Dreamwidth Studios